Index of /NOAA

Icon Name          
[TXT] NOAA-2021.txt [TXT] NOAA-2021-03.txt [TXT] NOAA-2021-02.txt [TXT] NOAA-2021-01.txt [TXT] NOAA-2020.txt [TXT] NOAA-2020-12.txt [TXT] NOAA-2020-11.txt [TXT] NOAA-2020-10.txt [TXT] NOAA-2020-09.txt [TXT] NOAA-2020-08.txt [TXT] NOAA-2020-07.txt [TXT] NOAA-2020-06.txt [TXT] NOAA-2020-05.txt [TXT] NOAA-2020-04.txt [TXT] NOAA-2020-03.txt [TXT] NOAA-2020-02.txt [TXT] NOAA-2020-01.txt [TXT] NOAA-2019.txt [TXT] NOAA-2019-12.txt [TXT] NOAA-2019-11.txt [TXT] NOAA-2019-10.txt [TXT] NOAA-2019-09.txt [TXT] NOAA-2019-08.txt [TXT] NOAA-2019-07.txt [TXT] NOAA-2019-06.txt [TXT] NOAA-2019-05.txt [TXT] NOAA-2019-04.txt [TXT] NOAA-2019-03.txt [TXT] NOAA-2019-02.txt [TXT] NOAA-2019-01.txt [TXT] NOAA-2018.txt [TXT] NOAA-2018-12.txt [TXT] NOAA-2018-11.txt [TXT] NOAA-2018-10.txt [TXT] NOAA-2018-09.txt [TXT] NOAA-2018-08.txt [TXT] NOAA-2018-07.txt [TXT] NOAA-2018-06.txt [TXT] NOAA-2018-05.txt [TXT] NOAA-2018-04.txt [TXT] NOAA-2018-03.txt [TXT] NOAA-2018-02.txt [TXT] NOAA-2018-01.txt [TXT] NOAA-2017.txt [TXT] NOAA-2017-12.txt [TXT] NOAA-2017-11.txt [TXT] NOAA-2017-10.txt [TXT] NOAA-2017-09.txt [TXT] NOAA-2017-08.txt [TXT] NOAA-2017-07.txt [TXT] NOAA-2017-06.txt [TXT] NOAA-2017-05.txt [TXT] NOAA-2017-04.txt [TXT] NOAA-2017-03.txt [TXT] NOAA-2017-02.txt [TXT] NOAA-2017-01.txt [TXT] NOAA-2016.txt [TXT] NOAA-2016-12.txt [TXT] NOAA-2016-11.txt [TXT] NOAA-2016-10.txt [TXT] NOAA-2016-09.txt [TXT] NOAA-2016-08.txt [TXT] NOAA-2016-07.txt [TXT] NOAA-2016-06.txt [TXT] NOAA-2016-05.txt [TXT] NOAA-2016-04.txt [TXT] NOAA-2016-03.txt [TXT] NOAA-2016-02.txt [TXT] NOAA-2016-01.txt [TXT] NOAA-2015.txt [TXT] NOAA-2015-12.txt [TXT] NOAA-2015-11.txt [TXT] NOAA-2015-10.txt [TXT] NOAA-2015-09.txt [TXT] NOAA-2015-08.txt [TXT] NOAA-2015-07.txt [TXT] NOAA-2015-06.txt [TXT] NOAA-2015-05.txt [TXT] NOAA-2015-04.txt [TXT] NOAA-2015-03.txt [TXT] NOAA-2015-02.txt [TXT] NOAA-2015-01.txt [TXT] NOAA-2014.txt [TXT] NOAA-2014-12.txt [TXT] NOAA-2014-11.txt [TXT] NOAA-2014-10.txt [TXT] NOAA-2014-09.txt [TXT] NOAA-2014-08.txt [TXT] NOAA-2014-07.txt [TXT] NOAA-2014-06.txt [TXT] NOAA-2014-05.txt [TXT] NOAA-2014-04.txt [TXT] NOAA-2014-03.txt [TXT] NOAA-2014-02.txt [TXT] NOAA-2014-01.txt [TXT] NOAA-2013.txt [TXT] NOAA-2013-12.txt [TXT] NOAA-2013-11.txt [TXT] NOAA-2013-10.txt [TXT] NOAA-2013-09.txt [TXT] NOAA-2013-08.txt [TXT] NOAA-2013-07.txt [TXT] NOAA-2013-06.txt [TXT] NOAA-2013-05.txt [TXT] NOAA-2013-04.txt [TXT] NOAA-2013-03.txt [TXT] NOAA-2013-02.txt [TXT] NOAA-2013-01.txt [TXT] NOAA-2012.txt [TXT] NOAA-2012-12.txt [TXT] NOAA-2012-11.txt [TXT] NOAA-2012-10.txt [TXT] NOAA-2012-09.txt [TXT] NOAA-2012-08.txt [TXT] NOAA-2012-07.txt [TXT] NOAA-2012-06.txt [TXT] NOAA-2012-05.txt [TXT] NOAA-2012-04.txt [TXT] NOAA-2012-03.txt [TXT] NOAA-2012-02.txt [TXT] NOAA-2012-01.txt [TXT] NOAA-2011.txt [TXT] NOAA-2011-12.txt [TXT] NOAA-2011-11.txt [TXT] NOAA-2011-10.txt [TXT] NOAA-2011-09.txt [TXT] NOAA-2011-08.txt [TXT] NOAA-2011-07.txt [TXT] NOAA-2011-06.txt [TXT] NOAA-2011-05.txt [TXT] NOAA-2011-04.txt [TXT] NOAA-2011-03.txt [TXT] NOAA-2011-02.txt [TXT] NOAA-2011-01.txt [TXT] NOAA-2010.txt [TXT] NOAA-2010-12.txt [TXT] NOAA-2010-11.txt [TXT] NOAA-2010-10.txt [TXT] NOAA-2010-09.txt [TXT] NOAA-2010-08.txt [TXT] NOAA-2010-07.txt [TXT] NOAA-2010-06.txt [TXT] NOAA-2010-05.txt [TXT] NOAA-2010-04.txt [TXT] NOAA-2010-03.txt [TXT] NOAA-2010-02.txt [TXT] NOAA-2010-01.txt [TXT] NOAA-2009.txt [TXT] NOAA-2009-12.txt [TXT] NOAA-2009-11.txt [TXT] NOAA-2009-10.txt [TXT] NOAA-2009-09.txt [TXT] NOAA-2009-08.txt [TXT] NOAA-2009-07.txt [TXT] NOAA-2009-06.txt [TXT] NOAA-2009-05.txt [TXT] NOAA-2009-04.txt [TXT] NOAA-2009-03.txt [TXT] NOAA-2009-02.txt [TXT] NOAA-2009-01.txt [TXT] NOAA-2008.txt [TXT] NOAA-2008-12.txt [TXT] NOAA-2008-11.txt [TXT] NOAA-2008-10.txt [TXT] NOAA-2008-09.txt [TXT] NOAA-2008-08.txt [TXT] NOAA-2008-07.txt [TXT] NOAA-2008-06.txt [TXT] NOAA-2008-05.txt [TXT] NOAA-2008-04.txt [TXT] NOAA-2008-03.txt [TXT] NOAA-2008-02.txt [TXT] NOAA-2008-01.txt [TXT] NOAA-2007.txt [TXT] NOAA-2007-12.txt [TXT] NOAA-2007-11.txt [TXT] NOAA-2007-10.txt [TXT] NOAA-2007-09.txt [TXT] NOAA-2007-08.txt [TXT] NOAA-2007-07.txt [TXT] NOAA-2007-06.txt [TXT] NOAA-2007-05.txt [TXT] NOAA-2007-04.txt [TXT] NOAA-2007-03.txt [TXT] NOAA-2007-02.txt [TXT] NOAA-2007-01.txt [TXT] NOAA-2006.txt [TXT] NOAA-2006-12.txt [TXT] NOAA-2006-11.txt [TXT] NOAA-2006-10.txt [TXT] NOAA-2006-09.txt [TXT] NOAA-2006-08.txt [TXT] NOAA-2006-07.txt [TXT] NOAA-2006-06.txt [TXT] NOAA-2006-05.txt [TXT] NOAA-2006-04.txt [TXT] NOAA-2006-03.txt [TXT] NOAA-2006-02.txt [TXT] NOAA-2006-01.txt [TXT] NOAA-2005.txt [TXT] NOAA-2005-12.txt [TXT] NOAA-2005-11.txt [TXT] NOAA-2005-10.txt [TXT] NOAA-2005-09.txt [TXT] NOAA-2005-08.txt [TXT] NOAA-2005-07.txt [TXT] NOAA-2005-06.txt [TXT] NOAA-2005-05.txt [TXT] NOAA-2005-04.txt [TXT] NOAA-2005-03.txt [TXT] NOAA-2005-02.txt [TXT] NOAA-2005-01.txt [TXT] NOAA-2004.txt [TXT] NOAA-2004-12.txt [TXT] NOAA-2004-11.txt [TXT] NOAA-2004-10.txt [TXT] NOAA-2004-09.txt [TXT] NOAA-2004-08.txt [TXT] NOAA-2004-07.txt [TXT] NOAA-2004-06.txt [TXT] NOAA-2004-05.txt [TXT] NOAA-2004-04.txt [TXT] NOAA-2004-03.txt [TXT] NOAA-2004-02.txt [TXT] NOAA-2004-01.txt [TXT] NOAA-2003.txt [TXT] NOAA-2003-12.txt [TXT] NOAA-2003-11.txt [TXT] NOAA-2003-10.txt [TXT] NOAA-2003-09.txt [TXT] NOAA-2003-08.txt [TXT] NOAA-2003-07.txt [TXT] NOAA-2003-06.txt [TXT] NOAA-2003-05.txt [TXT] NOAA-2003-04.txt [TXT] NOAA-2003-03.txt [TXT] NOAA-2003-02.txt [TXT] NOAA-2003-01.txt [TXT] NOAA-2002.txt [TXT] NOAA-2002-12.txt [TXT] NOAA-2002-11.txt [TXT] NOAA-2002-10.txt [TXT] NOAA-2002-09.txt [TXT] NOAA-2002-08.txt [TXT] NOAA-2002-07.txt [TXT] NOAA-2002-06.txt [TXT] NOAA-2002-05.txt [TXT] NOAA-2002-04.txt [TXT] NOAA-2002-03.txt [TXT] NOAA-2002-02.txt [TXT] NOAA-2002-01.txt [TXT] NOAA-2001.txt [TXT] NOAA-2001-12.txt [TXT] NOAA-2001-11.txt [TXT] NOAA-2001-10.txt [TXT] NOAA-2001-09.txt [TXT] NOAA-2001-08.txt [TXT] NOAA-2001-07.txt [TXT] NOAA-2001-06.txt [TXT] NOAA-2001-05.txt [TXT] NOAA-2001-04.txt [TXT] NOAA-2001-03.txt [TXT] NOAA-2001-02.txt [TXT] NOAA-2001-01.txt [TXT] NOAA-2000.txt [TXT] NOAA-2000-12.txt [TXT] NOAA-2000-11.txt [TXT] NOAA-2000-10.txt [TXT] NOAA-2000-09.txt [TXT] NOAA-2000-08.txt [TXT] NOAA-2000-07.txt [TXT] NOAA-2000-06.txt [TXT] NOAA-2000-05.txt [TXT] NOAA-2000-04.txt [TXT] NOAA-2000-03.txt [TXT] NOAA-2000-02.txt [TXT] NOAA-2000-01.txt [TXT] NOAA-1999.txt [TXT] NOAA-1999-12.txt [TXT] NOAA-1999-11.txt [TXT] NOAA-1999-10.txt [TXT] NOAA-1999-09.txt [TXT] NOAA-1999-08.txt [TXT] NOAA-1999-07.txt [TXT] NOAA-1999-06.txt [TXT] NOAA-1999-05.txt [TXT] NOAA-1999-04.txt [TXT] NOAA-1999-03.txt [TXT] NOAA-1999-02.txt [TXT] NOAA-1999-01.txt [TXT] NOAA-1998.txt [TXT] NOAA-1998-12.txt [TXT] NOAA-1998-11.txt [TXT] NOAA-1998-10.txt [TXT] NOAA-1998-09.txt [TXT] NOAA-1998-08.txt [TXT] NOAA-1998-07.txt [TXT] NOAA-1998-06.txt [TXT] NOAA-1998-05.txt [TXT] NOAA-1998-04.txt [TXT] NOAA-1998-03.txt [TXT] NOAA-1998-02.txt [TXT] NOAA-1998-01.txt [TXT] NOAA-1997.txt [TXT] NOAA-1997-12.txt [TXT] NOAA-1997-11.txt [TXT] NOAA-1997-10.txt [TXT] NOAA-1997-09.txt [TXT] NOAA-1997-08.txt [TXT] NOAA-1997-07.txt [TXT] NOAA-1997-06.txt [TXT] NOAA-1997-05.txt [TXT] NOAA-1997-04.txt [TXT] NOAA-1997-03.txt [TXT] NOAA-1997-02.txt [TXT] NOAA-1997-01.txt [TXT] NOAA-1996.txt [TXT] NOAA-1996-12.txt [TXT] NOAA-1996-11.txt [TXT] NOAA-1996-10.txt [TXT] NOAA-1996-09.txt [TXT] NOAA-1996-08.txt [TXT] NOAA-1996-07.txt [TXT] NOAA-1996-06.txt [TXT] NOAA-1996-05.txt [TXT] NOAA-1996-04.txt [TXT] NOAA-1996-03.txt [TXT] NOAA-1996-02.txt [TXT] NOAA-1996-01.txt [TXT] NOAA-1995.txt [TXT] NOAA-1995-12.txt [TXT] NOAA-1995-11.txt [TXT] NOAA-1995-10.txt [TXT] NOAA-1995-09.txt [TXT] NOAA-1995-08.txt [TXT] NOAA-1995-07.txt [TXT] NOAA-1995-06.txt [TXT] NOAA-1995-05.txt [TXT] NOAA-1995-04.txt [TXT] NOAA-1995-03.txt [TXT] NOAA-1995-02.txt [TXT] NOAA-1995-01.txt [TXT] NOAA-1994.txt [TXT] NOAA-1994-12.txt [TXT] NOAA-1994-11.txt [TXT] NOAA-1994-10.txt [TXT] NOAA-1994-09.txt [TXT] NOAA-1994-08.txt [TXT] NOAA-1994-07.txt [TXT] NOAA-1994-06.txt [TXT] NOAA-1994-05.txt [TXT] NOAA-1994-04.txt [TXT] NOAA-1994-03.txt [TXT] NOAA-1994-02.txt [TXT] NOAA-1994-01.txt [TXT] NOAA-1993.txt [TXT] NOAA-1993-12.txt [TXT] NOAA-1993-11.txt [TXT] NOAA-1993-10.txt [TXT] NOAA-1993-09.txt [TXT] NOAA-1993-08.txt [TXT] NOAA-1993-07.txt [TXT] NOAA-1993-06.txt [TXT] NOAA-1993-05.txt [TXT] NOAA-1993-04.txt [TXT] NOAA-1993-03.txt [TXT] NOAA-1993-02.txt [TXT] NOAA-1993-01.txt [TXT] NOAA-1992.txt [TXT] NOAA-1992-12.txt [TXT] NOAA-1992-11.txt [TXT] NOAA-1992-10.txt [TXT] NOAA-1992-09.txt [TXT] NOAA-1992-08.txt [TXT] NOAA-1992-07.txt [TXT] NOAA-1992-06.txt [TXT] NOAA-1992-05.txt [TXT] NOAA-1992-04.txt [TXT] NOAA-1992-03.txt [TXT] NOAA-1992-02.txt [TXT] NOAA-1992-01.txt [TXT] NOAA-1991.txt [TXT] NOAA-1991-12.txt [TXT] NOAA-1991-11.txt [TXT] NOAA-1991-10.txt [TXT] NOAA-1991-09.txt [TXT] NOAA-1991-08.txt [TXT] NOAA-1991-07.txt [TXT] NOAA-1991-06.txt [TXT] NOAA-1991-05.txt [TXT] NOAA-1991-04.txt [TXT] NOAA-1991-03.txt [TXT] NOAA-1991-02.txt [TXT] NOAA-1991-01.txt [TXT] NOAA-1990.txt [TXT] NOAA-1990-12.txt [TXT] NOAA-1990-11.txt [TXT] NOAA-1990-10.txt [TXT] NOAA-1990-09.txt [TXT] NOAA-1990-08.txt [TXT] NOAA-1990-07.txt [TXT] NOAA-1990-06.txt [TXT] NOAA-1990-05.txt [TXT] NOAA-1990-04.txt [TXT] NOAA-1990-03.txt [TXT] NOAA-1990-02.txt [TXT] NOAA-1990-01.txt [TXT] NOAA-1989.txt [TXT] NOAA-1989-12.txt [TXT] NOAA-1989-11.txt [TXT] NOAA-1989-10.txt [TXT] NOAA-1989-09.txt [TXT] NOAA-1989-08.txt [TXT] NOAA-1989-07.txt [TXT] NOAA-1989-06.txt [TXT] NOAA-1989-05.txt [TXT] NOAA-1989-04.txt [TXT] NOAA-1989-03.txt [TXT] NOAA-1989-02.txt [TXT] NOAA-1989-01.txt [TXT] NOAA-1988.txt [TXT] NOAA-1988-12.txt [TXT] NOAA-1988-11.txt [TXT] NOAA-1988-10.txt [TXT] NOAA-1988-09.txt [TXT] NOAA-1988-08.txt [TXT] NOAA-1988-07.txt [TXT] NOAA-1988-06.txt [TXT] NOAA-1988-05.txt [TXT] NOAA-1988-04.txt [TXT] NOAA-1988-03.txt [TXT] NOAA-1988-02.txt [TXT] NOAA-1988-01.txt [TXT] NOAA-1987.txt [TXT] NOAA-1987-12.txt [TXT] NOAA-1987-11.txt [TXT] NOAA-1987-10.txt [TXT] NOAA-1987-09.txt [TXT] NOAA-1987-08.txt [TXT] NOAA-1987-07.txt [TXT] NOAA-1987-06.txt [TXT] NOAA-1987-05.txt [TXT] NOAA-1987-04.txt [TXT] NOAA-1987-03.txt [TXT] NOAA-1987-02.txt [TXT] NOAA-1987-01.txt [TXT] NOAA-1986.txt [TXT] NOAA-1986-12.txt [TXT] NOAA-1986-11.txt [TXT] NOAA-1986-10.txt [TXT] NOAA-1986-09.txt [TXT] NOAA-1986-08.txt [TXT] NOAA-1986-07.txt [TXT] NOAA-1986-06.txt [TXT] NOAA-1986-05.txt [TXT] NOAA-1986-04.txt [TXT] NOAA-1986-03.txt [TXT] NOAA-1986-02.txt [TXT] NOAA-1986-01.txt [TXT] NOAA-1985.txt [TXT] NOAA-1985-12.txt [TXT] NOAA-1985-11.txt [TXT] NOAA-1985-10.txt [TXT] NOAA-1985-09.txt [TXT] NOAA-1985-08.txt [TXT] NOAA-1985-07.txt [TXT] NOAA-1985-06.txt [TXT] NOAA-1985-05.txt [TXT] NOAA-1985-04.txt [TXT] NOAA-1985-03.txt [TXT] NOAA-1985-02.txt [TXT] NOAA-1985-01.txt [TXT] NOAA-1984.txt [TXT] NOAA-1984-12.txt [TXT] NOAA-1984-11.txt [TXT] NOAA-1984-10.txt [TXT] NOAA-1984-09.txt [TXT] NOAA-1984-08.txt [TXT] NOAA-1984-07.txt [TXT] NOAA-1984-06.txt [TXT] NOAA-1984-05.txt [TXT] NOAA-1984-04.txt [TXT] NOAA-1984-03.txt [TXT] NOAA-1984-02.txt [TXT] NOAA-1984-01.txt [TXT] NOAA-1983.txt [TXT] NOAA-1983-12.txt [TXT] NOAA-1983-11.txt [TXT] NOAA-1983-10.txt [TXT] NOAA-1983-09.txt [TXT] NOAA-1983-08.txt [TXT] NOAA-1983-07.txt [TXT] NOAA-1983-06.txt [TXT] NOAA-1983-05.txt [TXT] NOAA-1983-04.txt [TXT] NOAA-1983-03.txt [TXT] NOAA-1983-02.txt [TXT] NOAA-1983-01.txt [TXT] NOAA-1982.txt [TXT] NOAA-1982-12.txt [TXT] NOAA-1982-11.txt [TXT] NOAA-1982-10.txt [TXT] NOAA-1982-09.txt [TXT] NOAA-1982-08.txt [TXT] NOAA-1982-07.txt [TXT] NOAA-1982-06.txt [TXT] NOAA-1982-05.txt [TXT] NOAA-1982-04.txt [TXT] NOAA-1982-03.txt [TXT] NOAA-1982-02.txt [TXT] NOAA-1982-01.txt [TXT] NOAA-1981.txt [TXT] NOAA-1981-12.txt [TXT] NOAA-1981-11.txt [TXT] NOAA-1981-10.txt [TXT] NOAA-1981-09.txt [TXT] NOAA-1981-08.txt [TXT] NOAA-1981-07.txt [TXT] NOAA-1981-06.txt [TXT] NOAA-1981-05.txt [TXT] NOAA-1981-04.txt [TXT] NOAA-1981-03.txt [TXT] NOAA-1981-02.txt [TXT] NOAA-1981-01.txt [TXT] NOAA-1980.txt [TXT] NOAA-1980-12.txt [TXT] NOAA-1980-11.txt [TXT] NOAA-1980-10.txt [TXT] NOAA-1980-09.txt [TXT] NOAA-1980-08.txt [TXT] NOAA-1980-07.txt [TXT] NOAA-1980-06.txt [TXT] NOAA-1980-05.txt [TXT] NOAA-1980-04.txt [TXT] NOAA-1980-03.txt [TXT] NOAA-1980-02.txt [TXT] NOAA-1980-01.txt